Chalcopsitta scintillata scintillata – 


Englisch: Yellow-streaked Lory
Nederlands: Geelstrepen lori
Deutsch: Schimmerlori
Français: Lori flamméché

Ringsize:  7,5-8,0 mm

Description:

Range and habitat: